No. Nama NIP Prodi
1 Agus Iswanriyanto, Ir. MP. 19610512 198702 1 001 Ilmu Tanah
2 Alnopri, Prof. Dr. Ir. MS 19621104 198702 1 001 Agroekoteknologi
3 Anandyawati, SP., M.Si. 19880920 201903 2 021 Ilmu Tanah
4 Atra Romeida, Prof. Dr. Ir. MS. 19640530 198903 2 003 Agroekoteknologi
5 Bambang Gonggo Murcitro, Ir. MS. 19590714 198603 1 003 Ilmu Tanah
6 Bambang Sulistyo, Prof. Dr. Ir. MSi.  19620906 198703 1 004 Ilmu Tanah
7 Bandi Hermawan, Prof. Ir. MSc. PhD. 19600827 198603 1 001 Ilmu Tanah
8 Bilman W. Simanihuruk, Dr. Ir. MP. 19640215 199403 1 002 Agroekoteknologi
9 Catur Herison, Prof. Dr. Ir. MSc. 19620724 198703 1 001 Agroekoteknologi
10 Dwi Wahyuni Ganefianti, Prof. Dr. Ir. MS. 19631114 198803 2 012 Agroekoteknologi
11 Edhi Turmudi, Ir. MS. 19570920 198702 1 001 Agroekoteknologi
12 Eko Suprijono, Ir. MP. 19600903 198503 1 003 Agroekoteknologi
13 Elsa Lolita Putri, SP, MP. 19950405 202203 2 021 Ilmu Tanah
14 Entang Inoriah, Ir. MP. 19571108 198702 2 001 Agroekoteknologi
15 Fahrurrozi, Ir. MSc. PhD. 19641029 198903 1 002 Agroekoteknologi
16 Hasanudin, Ir. MP. 19590805 198610 1 001 Ilmu Tanah
17 Helfi Eka Saputra, SP., M.Si. 19890825 201903 1 010 Agroekoteknologi
18 Hermansyah, Ir. MP. 19571207 198603 1 001 Agroekoteknologi
19 Herry Gusmara, Ir. MSc. 19600814 198503 1 003 Ilmu Tanah
20 Heru Widiyono, Ir. MS. 19621203 198703 1 003 Ilmu Tanah
21 Hesti Pujiwati, Dr. SP. MSi. 19771121 200604 2 001 Agroekoteknologi
22 Kanang Setyo Hendarto, Ir. MSc.  19590520 198403 1 002 Ilmu Tanah
23 M. Faiz Barchia, Dr. Ir. MSc. 19591120 198603 1 019 Ilmu Tanah
24 Marlin, Dr. Ir. MSc. 19700314 199403 2 002 Agroekoteknologi
25 Marulak Simarmata, Prof. Ir. MSc. PhD. 19610426 198603 1 002 Agroekoteknologi
26 Marwanto, Ir. MSc. PhD. 19600407 198703 1 005 Agroekoteknologi
27 Masdar, Prof. Dr. Ir. MSc. 19600402 198603 1 006 Agroekoteknologi
28 Maulana Insanul Kamil, SP, MP. 19950426 202203 1 010 Ilmu Tanah
29 Merakati Handayaningsih, Ir. MSc. 19620511 198702 2 002 Agroekoteknologi
30 Mohammad Chozin, Prof. Dr. Ir. MSc. 19600208 198603 1 001 Agroekoteknologi
31 Muhimatul Husna, SP, M.Si 19921211 202012 2 023 Agroekoteknologi
32 Mukhtasar, Ir, MS 19650401 199001 1 001 Agroekoteknologi
33 Nanik Setyowati, Prof. Ir. MSc. PhD. 19600228 198403 2 001 Agroekoteknologi
34 Prasetyo, Dr. Ir. MS. 19580726 198601 1 001 Agroekoteknologi
35 Priyono Prawito, Prof. Ir. MSc. PhD. 19580626 198503 1 003 Ilmu Tanah
36 Putri Mian Hairani, SP, M.Si. 19950301202203 2 014 Agroekoteknologi
37 R. Teguh Adiprasetyo,  Dr. Ir. MSc. 19591007 198702 1 001 Ilmu Tanah
38 Reny Herawati, Dr. Ir. MP. 19650101 198903 2 002 Agroekoteknologi
39 Riwandi, Prof. Dr. Ir. MS. 19560819 198503 1 002 Ilmu Tanah
40 Rr. Yudhi Harini Bertham, Prof. Dr. Ir. MP. 19580430 198603 2 001 Ilmu Tanah
41 Rustikawati, Dr. Ir. MS. 19650508 199001 2 001  Agroekoteknologi
42 Septiana Anggraini, SP, M.Si 19900912 2022032  014  Agroekoteknologi
43 Sigit Sudjatmiko, Ir. MSc. PhD. 19600128 198603 1 003 Agroekoteknologi
44 Sumardi, Dr. Ir. MS. 19640303 199103 1 001 Agroekoteknologi
45 Supanjani, Dr. Ir. MSc. 19620721 198702 1 005 Agroekoteknologi
46 Umi Salamah, SP., M.Si. 19900428 201903 2020 Agroekoteknologi
47 Usman Kris Joko Suharjo, Ir. MSc. PhD. 19611028 198702 1 001 Agroekoteknologi
48 Uswatun Nurjanah, Dr. Ir. MP. 19610417 198703 2 001  Ilmu Tanah
49 Welly Herman, SP., M.Si. 19880930 201903 2 019 Agroekoteknologi
50 Widodo, Prof. Ir. MSc. PhD. 19580701 198403 1 002 Agroekoteknologi
51 Wuri Prameswari,  SP., M.Si. 19871231 201903 2 020 Agroekoteknologi
52 Yulian, Dr. Ir. MSc. 19630705 198803 1 001 Agroekoteknologi
53 Zainal Muktamar, Prof. Ir. MSc. PhD. 19591110 198403 1 005 Ilmu Tanah